Snack's 1967
ﺑﺼﻮﺑﻘﺎ ﺍﻧﺎﻫﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻧﻈﺮﺍﻻﻥ
ﻧﺄﺱ ﻛﺘﻴﺮﺟﺪﻃﻠﺒﺖ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺩﻩ ﻭﺍﻧﺎﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺍﻟﺒﻮﻣﺒﺲ ﻋﺎﻣﺔ

ﺑﻨﻔﺘﺤﻪ
ﺑﻨﺠﺪﻓﻴﻪ ﺧﺎﻧﺎﺕ ﻛﺘﻴﺮﻓﺎﺿﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺖ ﺧﺎﻟﺺ

ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﺒﻲ ﻃﺒﻌﺎﺑﺮﻓﻘﺔ ﺻﺪﻳﻘﻲ محمد ﺭﺑﻨﺎﻳﻌﻠﻢ

ﺍﻧﺎﺑﻌﺰﻩ ﺍﺩﺇﻳﻪ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻩ ﺭﻓﻌﺘﻮ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺍﻧﺖ

ﺗﻄﺒﻖ

ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﻲ ﻫﺸﺮﺣﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻈﺒﻂ ﻭﻫﺘﺸﻮﻑ

ﻭﺍﺗﺤﺪﺍﻙ ﺍﺗﺤﺪﺍﻙ ﺍﻥ ﺣﺪﻫﻜﺮﻙ ﻫﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺘﻜﺘﺐ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺣﻀﺮﺗﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﻭﻻ
ﺍﻱ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺧﺎﻟﺺ
ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰﺍﻟﺨﺪﻣﻪ ﺍﻛﺘﺐ:
nimbuzz.com ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﺻﻤﻮﻝ ﻻﻥ ﺍﻱ
ﺑﻮﻣﺒﺲ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﻩ ؛ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻛﻠﻤﺔ
ﺍﻟﺴﺮﺑﺘﺎﻋﺘﻚ

ﻭﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻧﺖ ﺍﺿﻐﻂ ﻫﺘﻈﻬﺮﺧﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﻛﺘﻴﺮﺳﻴﺒﻚ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻧﺰﻝ ﺗﺤﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﻮﺳﺖ)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(ﺃكﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻧﻪ
ﺩﻱ ﺑﺲ ﺣﺮﻭﻑ ﺻﻐﻴﺮﻩ openfire.nimbuzz.com

ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﺣﻔﻆ ﻭﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺛﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ

ﻫﺘﻈﻬﺮ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻭﻙ ﻭﺣﺪﺩﻧﻮﻉ
ﺃﺗﺼﺎﻟﻚ ﻭﻛﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ

FiR3ooN_MaSr@NimBuzz.com

WwW.FiR3ooN.HeXaT.CoM